Algemene voorwaarden Drinkies

Welkom bij Drinkies (voorheen genoemd: Heineken NOW, hierna ook genoemd: de "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Drinkies. Met Drinkies bestelt u gemakkelijk gekoelde dranken en aanverwante producten bij HEINEKEN. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door het gebruik van het Platform en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt u deze algemene voorwaarden en – indien van toepassing – de voorwaarden van de bezorgdienst waarvan gebruik wordt gemaakt. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met de Drinkies klantenservice via support@drinkies.nl.


1. INFORMATIE OVER ONS
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- HEINEKEN: Heineken Nederland B.V., gevestigd in Amsterdam;
- de Dienst of Drinkies: de dienstverlening die verband houdt met het gebruik van het Platform;
- het Platform: de App en/of de Webshop en/of eventuele andere apps, websites, tools en apparaten die door HEINEKEN worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Dienst;
- de App: de software-applicatie die beschikbaar is voor Android en iOS besturingssystemen, bekend onder de naam ‘Drinkies’ (voorheen ‘Heineken NOW’);
- de Webshop: het bestelplatform dat beschikbaar is via de website www.drinkies.nl; die wordt beheerd door Heineken Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer 33127977) en medekantoorhoudende aan de Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude (correspondentieadres: Postbus 500, 2380 BA Zoeterwoude);
- de klant/u: de consument die producten bestelt via het Platform;
- de bezorgdienst(en): een of meerdere bezorgdiensten waar HEINEKEN gebruik van maakt om de producten bij u thuis te laten bezorgen.

2. DOEL
Het doel van de Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze gekoelde dranken en aanverwante producten te laten bestellen bij HEINEKEN.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
“On Demand”: De aflevering binnen 60 minuten is mogelijk in bepaalde buurten in Amsterdam. In deze buurten kunt u de levering ook tot zes (6) dagen vooruit plannen. De bezorging wordt verzorgd door fietskoeriers van TringTring.
“Next Day”: In de rest van Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden en de Kaageilanden, is het mogelijk om de bestelde producten de volgende dag gekoeld te laten bezorgen. Ook is het mogelijk om tot zes (6) dagen vooruit te plannen. De bezorging wordt verzorgd door PostNL.
Let op: het aanbod van producten kan per bezorgmethode verschillen.

4. HOE WERKT ON DEMAND BEZORGING?
U bestelt de producten via het Platform. HEINEKEN werkt voor On Demand bezorging samen met TringTring. De producten worden snel, gekoeld en met een duurzaam vervoermiddel (fiets) bij u thuis bezorgd tijdens de openingstijden. De tijdsvakken waarbinnen On Demand kan worden bezorgd, zijn:
- maandag: tijdelijk gesloten
- dinsdag t/m zondag 16.00u en 22.00u;
De bovenstaande tijden zijn onder voorbehoud van (tijdelijke) wijzigingen. Check de actuele openingstijden op het Platform. De mogelijkheid voor het kiezen van On Demand verschijnt in de check-out na het invoeren van het adres.

5. HOE WERKT NEXT DAY BEZORGING?
U bestelt de producten via de Drinkies Webshop. HEINEKEN werkt samen met logistieke partners zoals PostNL, die de producten vervoert in koelboxen. De producten worden, indien u vóór 22:59 uur heeft besteld, de volgende dag of op een andere gekozen dag gekoeld bij u bezorgd. De actuele tijdsvakken waarbinnen u de producten kunt laten bezorgen vindt u op het platform.

6. BESTELLINGEN EN KWALITEIT
Om dranken en aanverwante producten te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het aanbod te zien. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen. Als u een bestelling plaatst, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail (de "Bevestigingsmail"). Indien u een bestelling plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de koopovereenkomst voor de bestelde producten tussen u en HEINEKEN tot stand. Hierbij wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of Dienst en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen. Het is van belang dat u een correct e-mailadres en telefoonnummer opgeeft bij uw bestelling. Het door u opgegeven e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling. Zorg tevens voor opgave van een juist adres zodat de producten op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen enkele minuten, nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen, wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), behouden we ons het recht voor de bestelling als bezorgd te beschouwen. In dat geval blijft u de kosten van de bestelling verschuldigd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Drinkies klantenservice via support@drinkies.nl.

7. MINIMUMLEEFTIJD
Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen van 18 jaar of ouder. De bezorger kan naar uw identiteitsbewijs vragen zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. Indien u geen identiteitsbewijs kunt tonen, behouden HEINEKEN en de bezorgdiensten zich het recht voor om aflevering van de bestelling te weigeren en de bestelling als bezorgd te beschouwen.

8. ANNULERING
U heeft het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd en voordat de fietskoerier is begonnen met het ophalen van de bestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een bestelling dient u contact op te nemen met de Drinkies klantenservice via support@drinkies.nl ]. Bij een bestelling die is geannuleerd nadat de fietskoerier de bestelling al heeft opgehaald, komen de kosten van de bestelling voor uw rekening. HEINEKEN en de door HEINEKEN ingeschakelde bezorgdiensten behouden zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de bestelling. Indien het bedrag op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.
Vanwege de bederfelijkheid van de producten doet u afstand van uw recht op het ontbinden van de overeenkomst tot koop en levering van de producten binnen 14 dagen (herroepingsrecht), voor zover dit wettelijk is toegestaan. Voor zover deze ontbinding wettelijk gezien geen toepassing vindt en u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugsturen van de producten voor uw rekening.

9. PRIJS EN BETALING
De prijs van de bestelling is op het Platform te zien. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor u al een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat u over deze fout bent geïnformeerd, te annuleren. Ondanks alle inspanningen zullen sommige producten mogelijk incorrect geprijsd zijn op het Platform. Betaling van de bestellingen kunnen via het Platform worden gedaan door middel van de aangeboden online betaalmogelijkheden. Indien u een bestelling plaatst, staat u ervoor in dat uw online betaalmethode is geautoriseerd, dat het saldo voldoende is en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt aan HEINEKEN gedaan via een ‘payment service provider’. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces. Er kunnen bezorgkosten gelden. Deze bezorgkosten worden bij u in rekening gebracht. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht voordat u een bestelling plaatst.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de wet het toestaat, bieden HEINEKEN en de bezorgdiensten de Dienst aan in de staat waarin deze verkeert (“as is”) en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch de bezorgdiensten noch HEINEKEN aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten of enige tekortkoming bij de uitvoering van de diensten of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bezorgdiensten of HEINEKEN in welk geval de bezorgdienst respectievelijk HEINEKEN uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade, doch ten hoogste tot de prijs van de bestelling die u heeft betaald.

11. PRIVACY
HEINEKEN gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling worden de gegevens opgeslagen in een bestand dat voldoet aan de geldende privacywetgeving. Uw gegevens kunnen door HEINEKEN worden gebruikt om uw bestellingen uit te (laten) voeren, contact met u op te nemen naar aanleiding van een bestelling, respons op onze acties te meten, voor statistische doeleinden en doelgroepanalyses. De gegevens die benodigd zijn om uitvoering te geven aan het bezorgen van de bestelling, worden doorgegeven aan de partners waarmee HEINEKEN daartoe samenwerkt.
Bij het aanmaken van een account op het Platform, kunt u kiezen voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere communicatie van HEINEKEN. U kunt zich afmelden door contact op te nemen met de Drinkies klantenservice via support@drinkies.nl. Meer informatie over de gegevensverwerking, het uitoefenen van uw privacyrechten en het gebruik van cookies door HEINEKEN vindt u in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

12. REFERRAL PROGRAMMA
Via de App deel je eenvoudig jouw unieke link met je vrienden. Deze unieke link bevat € 10 korting welke geclaimd kan worden door iedereen die nog nooit via de App een bestelling heeft geplaatst. Door het openen van de link krijgt diegene direct € 10 korting op de eerste bestelling, bij een orderwaarde van minimaal € 20. Zodra jouw vrienden bestellen met deze korting ontvang jij automatisch € 10 korting op jouw volgende bestelling, bij een orderwaarde van minimaal € 20. Per bestelling kan maar een keer gebruik worden gemaakt van de € 10 korting.

13. OVERMACHT
HEINEKEN en de bezorgdiensten zijn niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten hun macht ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, wegafsluitingen, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van het Platform, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteurs-, en merkrechten). U mag het Platform uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan enig onderdeel van het Platform te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

15. NIETIGE/VERNIETIGBARE BEPALINGEN
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

16. WIJZIGEN VOORWAARDEN
HEINEKEN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden op het Platform te plaatsen of op andere wijze bekend te maken. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

17. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

18. KORTINGSCODES
Elke kortingscode is 1x te gebruiken per persoon met een minimaal betaalbedrag van €10. Drinkies heeft het recht om bestellingen die besteld zijn met een code die vaker dan 1x is gebruikt door dezelfde persoon, zonder overleg te annuleren

Ik ga een betalingsverplichting aan en accepteer de voorwaarden van Heineken en TringTring.

Let op: alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bier bestellen.

IJskoude dranken & snacks thuisbezorgd

Ben je 18 jaar of ouder?